Obchodní podmínky

platné od 1.4.2013

Redok s.r.o., se sídlem V Kopečku 86, Hradec Králové,500 03, IČ ..., DIČ CZ....., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45176, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží ( dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ )

1. Pojmy
Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
1.1. Prodávající resp. Dodavatel - firma Redok s.r.o., se sídlem V Kopečku 86, Hradec Králové,500 03, IČ ...
1.2. Kupující resp. Odběratel - Podnikatel nebo Spotřebitel
1.3. Podnikatel - osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku
1.4. Spotřebitel - fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
1.5. Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel
1.6. Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek
1.7. Kupní smlouva - závazkový vztah vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
1.8. Kupní cena - cena Zboží sjednaná dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2. Úvodní ustanovení
2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé uzavřením Kupní smlouvy, jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
2.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud rámcová kupní smlouva, Kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3. Rozhodné právo a právní režim
3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
3.2. Uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.
3.3. V případě, kdy Kupující je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy se nepoužijí.

4. Kupní smlouva
4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.
4.2. K uzavření Kupní smlouvy dochází také potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím, anebo přijetím nabídky Prodávajícího Kupujícím. Za potvrzení Objednávky se považuje i odeslání nebo předání Zboží Kupujícímu v souladu s Objednávkou. K uzavření Kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu Kupujícím, nebo převzetím Zboží Kupujícím a jeho zaplacením.

5. Práva a povinnosti Stran
5.1Základní povinností Prodávajícího je dodat Zboží Kupujícímu, předat mu příslušné doklady a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
5.2.Další povinnosti Prodávajícího jsou stanoveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě.
5.3.Základní povinností Kupujícího je zaplatit za Zboží Kupní cenu ve stanovením termínu splatnosti a převzít dodané Zboží v souladu s ustanovením Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní Smlouvy.
5.4.Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou písemnou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodní firmy/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této jeho povinnosti.
5.5.Další povinnosti Kupujícího jsou stanoveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě.

6. Objednávky
6.1. Objednávku Zboží provádí Kupující faxem, emailem nebo písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Prodávajícího. V případě telefonické objednávky je Kupující povinen ve lhůtě do 3 pracovních dnů objednávku osobně předat Prodávajícímu nebo ji zaslat dodatečně v písemné, faxové nebo emailové podobě, jinak ji Prodávající nemusí akceptovat.
6.2. Závazná objednávka musí obsahovat - označení písemnosti slovy „objednávka“, datum vystavení, vlastní evidenční číslo objednávky, obchodní firmu/název a sídlo Kupujícího u právnických osob, nebo jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání Kupujícího u fyzických osob - podnikatelů anebo jméno a příjmení a
bydliště u Kupujících - Spotřebitelů, IČ a DIČ Kupujícího, je-li registrován jako plátce DPH, fakturační adresu, je-li odlišná sídlo/místa podnikání/bydliště Kupujícího a dále druh, množství zboží, cenu zboží, místo a způsob dodání, osobu oprávněnou k převzetí Zboží, včetně telefonického, faxového popř. emailového spojení, požadovaný termín dodání a podpis oprávněné osoby Kupujícího.
6.3. Změnu písemně potvrzené objednávky nebo její zrušení, jakožto i písemně akceptované nabídky Prodávajícího Kupujícím lze provést pouze písemnou dohodou Stran. Prodávající má nárok uplatňovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené objednávky nebo písemně akceptované nabídky Prodávajícího Kupujícím.

7. Dodání Zboží
7.1. Dokladem o dodání Zboží je faktura nebo dodací doklad ( prodejka nebo dodací list ), obsahující specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku.
7.2. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření Kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.
7.3.Zboží je dodáváno vždy po celém skupinovém balení, tak jak je uvedeno v platném Ceníku, není-li písemně sjednáno jinak.

8. Kupní cena, sleva z Kupní ceny, bonus
8.1. Kupní cena Zboží je cena smluvní a je stanovena Ceníkem prodávajícího, platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, nebo je určena písemnou kupní smlouvou, platnou objednávkou Kupujícího nebo platnou nabídkou Prodávajícího. Dohoda o kupní ceně Zboží vznikne i tím, že Kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí Zboží cenu ve výši požadované Prodávajícím.
8.2. Kupní cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění a cla, není-li písemně sjednáno jinak. Není-li uvedeno jinak Kupní cena Zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií.
8.3.U dodávky Zboží v minimální hodnotě vyšší než 1.600,00 Kč bez DPH je doprava zdarma. Pokud Dodávky zboží nedosáhne hodnoty 1.600,00 Kč bez DPH, dopravu hradí Kupující.
8.4. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží nejpozději na základě daňového dokladu - faktury vystavené Prodávajícím ( dále jen „faktura“ ). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu v den dodání Zboží.
8.5.Rozhodným obdobím pro hodnocení splnění kriteria hodnoty plánovaného minimálního ročního odběru Zboží pro splnění nároku na sjednané slevy z Kupní ceny je kalendářní rok. Pokud součet Kupních cen jednotlivých dodávek Zboží Kupujícímu ( v hodnotách bez DPH a v hodnotách Kupní ceny bez poskytnuté slevy ) v daném kalendářním roce nedosáhne hodnoty plánovaného minimálního ročního odběru Zboží, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat smluvní pokutu až do výše poskytnuté a vyplacené slevy z Kupní ceny.
8.6.Bonus za dodržení plánovaného minimálního ročního odběru Zboží v příslušném kalendářním roce bude Kupujícímu na základě jeho žádosti vyplacen do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti. Kupující je povinen v žádosti uvést čísla faktur, v nich uvedené hodnoty Kupních cen ( v hodnotách bez DPH a v hodnotách Kupní ceny bez poskytnuté slevy ), celkový objem hodnoty Kupních cen a k žádosti připojit kopie těchto faktur. Žádosti, které nebudou splňovat tyto náležitosti Prodávající nebude akceptovat. Nárok Kupujícího na poskytnutí bonusu zaniká v případě, že součet počtu dnů prodlení Kupujícího s úhradou faktur, vystavených v daném kalendářním roku bude vyšší než 30.

9. Fakturace
9.1. Datum splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není - li písemně sjednáno jinak.
9.2. Faktura musí být Kupujícímu předána nebo odeslána na adresu Kupujícího uvedenou v Rámcové kupní smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou Kupující určil v objednávce. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena pátý kalendářní den po jejím odeslání ( přičemž za den odeslání se pro tento účel považuje následující den po dni vystavení faktury ).
9.3. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.
9.4. Kupující je povinen každou platbu Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře ( Kupní nebo jiné smlouvě ). Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
9.5. Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu.

10. Vratné obaly
10.1. V případech, kdy je Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je Kupujícímu účtována vratná záloha.
10.2. Záloha za vrácené obaly je Kupujícímu vrácena nebo odečtena od ceny další dodávky.
10.3. Kupující je povinen tyto obaly vrátit zpět Prodávajícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží. Pokud nedojde k vrácení zálohovaných obalů, má se za to, že Kupující od Prodávajícího tyto obaly koupil.

11. Odpovědnost za vady Zboží
11.1 Prodávající odpovídá za vadu Zboží, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.
11.2. Prodávající rovněž odpovídá za další vadu Zboží, jež vznikne na Zboží po přechodu nebezpečí škody, jestliže je způsobena porušením povinností Prodávajícího.
11.3. Poskytl-li Prodávající smluvní záruku za Zboží ( čl.13 ), odpovídá za vadu Zboží, která se projeví v této záruční době.

12. Vyloučení odpovědnost za vady Zboží
12.1. Byly-li použity při výrobě Zboží věci předané Kupujícím, neodpovídá Prodávající za vady Zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže Prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu Zboží nebo na ni Kupujícího upozornil, avšak Kupující trval na jejich použití.
12.2. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, o kterých Kupující v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla Kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností Zboží, které Zboží mělo mít podle Kupní smlouvy.
12.3.Jestliže Prodávající dodá Zboží se souhlasem Kupujícího před dobou stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby dodat chybějící část nebo chybějící množství dodaného Zboží nebo dodat náhradní Zboží za dodané vadné Zboží nebo vady dodaného Zboží opravit.

13. Smluvní záruka za jakost
13.1.Prodávající poskytuje Kupujícímu smluvní záruku, že dodané Zboží bude v záruční lhůtě způsobilé pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti ( záruka za jakost ).
13.2.Prodávající poskytuje záruční lhůtu v délce 24 měsíců není-li v rámcové kupní smlouvě nebo Kupní smlouvě uvedeno výslovně jinak. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání Zboží. Je-li Prodávající povinen odeslat Zboží, běží záruční lhůta ode dne dojití Zboží do místa určení. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. O tuto dobu se záruční lhůta prodlužuje.
13.3.Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí Prodávající plnil svůj závazek. Smluvní záruka se vztahuje na zaručení funkčnosti Zboží při jeho správném používání a údržbě.
13.4.Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruka, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, není-li dále stanoveno jinak.
13.5.Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud Kupující není v prodlení s úhradou Kupní ceny kterékoli dodávky Zboží nebo její části.
13.6.Smluvní záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vady, pro které byla sjednána nižší Kupní cena, na vady vzniklé neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, neodbornou montáží, instalací apod., a na vady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či Prodávajícím stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek.

14. Postup při uplatňování a vyřizování reklamací
14.1.Kupující je povinen zajistit prohlídku Zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží.
14.2.Vady zjevné je Kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí Zboží, jinak jeho nárok z vad Zboží zaniká.V případě doručení poškozené nebo otevřené zásilky Kupující tuto nepřebere; v opačném případě ztrácí nárok na reklamaci dodaného množství Zboží.
14.3.Vady skryté je Kupující povinen oznámit nejpozději do 14 kalendářních od okamžiku, kdy vadu při vynaložení odborné péče zjistil nebo měl zjistit, nejpozději však do 2 let od doby dodání Zboží, v případě poskytnutí smluvní záruky Prodávajícím nejpozději do uplynutí této smluvní záruční doby, jinak jeho nárok z vad Zboží zaniká.
14.4.Kupující je povinen uplatňovat reklamaci u Prodávajícího písemným oznámením ( faxovým, emailovým) označeným slovy "Reklamace“ a předložením Zboží ( připouští-li to povaha Zboží ). V oznámení reklamace Zboží je Kupující povinen uvést mimo jiné i o jakou vadu jde a jak se vada projevuje. K oznámení reklamace Zboží je Kupující povinen předložit: kopii faktury nebo jiného účetního dokladu, kopii dodacího listu a kopii záručního listu, byl-li Kupujícímu předán. Nemůže-li Kupující předložit tyto doklady má Prodávající právo reklamaci odmítnout. Prodávající může reklamaci odmítnout nevztahuje-li se na vadu záruka.
14.5.Prodávající vyřídí reklamaci jedním z následujících způsobů: dodáním chybějícího Zboží, výměnou Zboží za bezvadné, bezplatným odstraněním vady nebo poskytnutím slevy z Kupní ceny ve výši odsouhlasené Kupujícím.Volba mezi těmito nároky náleží vždy Prodávajícímu.
14.6.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě.
14.7.Reklamační řízení nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu za Zboží.

15. Nabytí vlastnického práva
15.1.Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno. Před předáním nabývá Kupující vlastnického práva k přepravovanému Zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.

16. Sankce
16.1.Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího, se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
16.2.Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části o více než 14 kalendářních dnů se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každou odeslanou, byť i nedoručenou „advokátní upomínku“. Tato smluvní pokuta se vyúčtovává touto upomínkou a Kupující je povinen ji uhradit ve lhůtě v ní stanovené. Uhradí-li Kupující dlužnou částku včetně této smluvní pokuty ve lhůtě stanovené v upomínce, nebude Prodávající požadovat úhradu úroků z prodlení ve smyslu ust. čl. 16.1.
16.3.Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího o více než 30 kalendářních dnů se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího dnem následujícím po uplynutí této lhůty uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% dlužné částky, min. však 5.000 Kč. Tuto smluvní pokutu je Kupující povinen uhradit do 3 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu.
16.4.Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli splátky sjednané ve splátkovém kalendáři v Dohodě o uznání závazku a jeho úhradě delším než 5 kalendářních dnů, se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího dnem následujícím po uplynutí této lhůty povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% hodnoty závazku uvedeného v Dohodě o uznání závazku a jeho úhradě, min. však 5.000 Kč.
16.5.Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu také náhradu nákladů vynaložených na činnost 3. osoby, zajišťující pro Prodávajícího správu, uplatnění a vymáhání dlužné pohledávky.
16.6.Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Prodávajícím a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Kupujícím nezprošťuje Kupujícího povinnosti uhradit dlužný závazek a není tím ani dotčeno právo Prodávajícího domáhat se náhrady škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhradu škody nezapočítávají. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokuty bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Kupujícího nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty.
16.7.Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.

17. Doručování
17.1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:
17.1.1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu jeho sídla.
17.1.2. Prodávající zasílá písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, písemné Kupní smlouvě nebo objednávce Kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu Kupující sdělil.
17.2. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
17.2.1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
17.2.2. den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím
17.2.3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl
17.2.4. den, kdy Prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností ( čl. 17.1.2 ) nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

18. Řešení sporů - rozhodčí doložka
18.1. Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé ze závazkových vztahů podle Kupní smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek budou rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem - členem Asociace pro rozhodčí řízení, se sídlem Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, IČ: 26639971 - podle zákona č.216/1994 Sb. a podle Jednacího řádu rozhodčího řízení a Směrnice o nákladech rozhodčího řízení, vydaných Asociací pro rozhodčí řízení, zveřejněných na internetové adrese: www.asociace-rozhodci.cz.

19. Odpovědnost za škodu, náhrada škody
19.1.Odpovědnost Stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě uvedeno jinak.
19.2.Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Prodávajícího ze závazkového vztahu na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
19.3.Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Stranám či třetím osobám. Strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Prodávajícího nebo Kupujícího, představuje částku maximálně do výše Kupní ceny dodaného Zboží, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li dohodou Stran sjednána jiná výše.

20. Závěrečná ujednání
20.1. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Prodávající je povinen na tuto změnu nebo úpravy Kupujícího upozornit a to na internetové stránce Prodávajícího: www.efko.cz, nejméně 30 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změněných nebo upravených Všeobecných obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy Všeobecných obchodních podmínek písemně nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených Všeobecných obchodních podmínek, považuje se taková změna za Kupujícím odsouhlasenou a je vůči Kupujícímu platná a účinná dnem účinnosti změny Všeobecných obchodních podmínek.
20.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.
20.3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.
20.4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
20.5. Kupující svým podpisem rámcové kupní smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.
20.6.Změna práv a povinností z uzavřené Kupní smlouvy, jakož i postoupení práv a povinností Kupujícího z takové Kupní smlouvy, podléhají souhlasu Prodávajícího.

21. Platnost a účinnost
21.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2010. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
21.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího: www.naterystrech-barvy.cz.

Zpět do obchodu